top of page

Telerau ac Amodau

Trosolwg

Mae'n wych eich bod wedi dod o hyd i'n gwefan a gobeithio y bydd yn ddiddorol ac yn addysgiadol i chi. Trwy ddefnyddio'r wefan hon, prynu sesiwn hyfforddi, neu gofrestru fel aelod rydych chi'n cytuno i'r Telerau ac Amodau hyn. Dylid darllen y rhain ar y cyd â'n Polisi Preifatrwydd a Pholisi Cwcis sydd hefyd ar gael ar y wefan. 
Ni yw Y Tŷ Gwyrdd, hyb cymunedol yn Ninbych wedi'i greu i gynnig gofod ysbrydoledig, cynhwysol a chroesawgar i'r gymuned leol ddod at ei gilydd i gymdeithasu, siopa'n lleol, lleihau effaith amgylcheddol, cynyddu lles, darparu lleoliad ar gyfer cynnal gweithgareddau cymunedol hwyliog sy'n hyrwyddo lleihau, ailddefnyddio ac ailgylchu, ac yn cynnwys celf a chrefft.


Defnyddio’r Wefan
Byddwch yn gallu cyrchu'r rhan fwyaf o'r wefan heb gofrestru'ch manylion fel aelod gyda mi. Mae'r adran Aelodau yn Unig yn agored i ddefnyddwyr cofrestredig yn unig. Eich cyfrifoldeb chi yw cadw'ch cyfrinair yn gyfrinachol fel bod yr ardal Aelodau yn Unig yn hygyrch i ddefnyddwyr cofrestredig.


Diwygiadau
Gallwch adolygu'r fersiwn fwyaf cyfredol o'r Telerau ac Amodau yma ar unrhyw adeg. Bydd y dyddiad adolygu diweddaraf yn cael ei bostio ar waelod y ddogfen hon.
Rydym yn cadw'r hawl i ddiweddaru, newid neu ddisodli unrhyw un o'r Telerau ac Amodau hyn ar unrhyw adeg trwy ddiweddaru'r post hwn. Dylech wirio'r wefan o bryd i'w gilydd i adolygu'r Telerau ac Amodau cyfredol, gan eich bod yn rhwym iddynt. Mae eich defnydd parhaus o'r wefan yn golygu derbyn y newidiadau. Os nad ydych am dderbyn unrhyw Delerau ac Amodau newydd ar ôl i ni roi rhybudd, ni ddylech barhau i ddefnyddio'r wefan hon.  

Trwydded
Gallwch weld y wefan hon ar unrhyw ddyfais at eich defnydd personol chi. Peidiwch â thorri deddfau hawlfraint trwy gopïo unrhyw gynnwys na'i ddefnyddio mewn lleoliad masnachol heb gael fy nghaniatâd ymlaen llaw. Oni nodir yn benodol, mae hawlfraint a hawliau eiddo deallusol eraill yr holl ddeunydd a gynhwysir ar y wefan hon, gan gynnwys ffotograffau, yn eiddo i mi. Bydd torri unrhyw un o'r telerau defnydd hyn yn terfynu'ch caniatâd i ddefnyddio'r wefan hon yn awtomatig. 
Os ydych chi'n cyfrannu cynnwys i'r wefan rydych chi'n rhoi trwydded i ni ddefnyddio'r cynnwys, neu ran ohono, neu ei addasu i'w ddefnyddio ar y wefan, yn y cylchlythyr aelodaeth a/ neu ein llwyfannau cyfryngau cymdeithasol.
Os nad ydych yn hapus â'r cynnwys a ddarparwyd gennych ac yr ydym yn ei ddefnyddio ar y wefan/ cylchlythyr/ llwyfannau cyfryngau cymdeithasol gallwch ofyn i ni ei ddileu os yw'n torri cyfraith hawlfraint, y polisi preifatrwydd neu y gellid ei ystyried yn ddifenwol neu'n amhriodol. Anfonwch e-bost atom gyda'r manylion a byddwn yn adolygu'ch cais ac yn rhoi gwybod i chi am ein penderfyniad.
 

Dolenni i wefannau eraill a dolenni o wefannau eraill

Darperir dolenni gwefan trydydd parti ar y wefan hon er hwylustod ichi yn unig. Os ydych chi'n defnyddio'r dolenni hyn, byddwch chi'n gadael y wefan hon. Er ein bod wedi gwneud pob ymdrech i ddarparu dolenni i hyfforddwyr / sefydliadau proffesiynol eraill a allai fod o ddiddordeb i chi, nid ydym wedi adolygu pob un o'r gwefannau trydydd parti hyn ac nid ydym yn rheoli nac yn gyfrifol am y gwefannau hyn na'u cynnwys na'u hargaeledd. Dylech lunio'ch meddwl eich hun am y gwefannau cyn eu defnyddio. Os penderfynwch gyrchu unrhyw un o'r gwefannau trydydd parti sy'n gysylltiedig â'r wefan hon, rydych chi'n gwneud hynny'n ar eich risg eich hun.


Ni chewch greu unrhyw ddolenni i'r wefan hon heb gael ein caniatâd ymlaen llaw.

Ymwadiad

Er ein bod wedi gwneud pob ymdrech i sicrhau bod yr wybodaeth ar y wefan hon yn gyfredol ac yn gywir, nid ydym yn ei hardystio. O bryd i'w gilydd gallwn wneud newidiadau i gynnwys y wefan, gwasanaethau a phrisiau a ddisgrifir arni, ar unrhyw adeg heb rybudd.

Cyfraith Llywodraethu ac Awdurdodaeth 


Mae'r telerau ac amodau sy'n ymwneud â'r wefan yn cael eu llywodraethu gan gyfreithiau Cymru a Lloegr.
 

Cysylltu 

Dylid anfon cwestiynau am y Telerau ac Amodau atom yn helo@ytŷgwyrdd.cymru

bottom of page